Stoppen met de Bbz en het terug betalen van toeslagen

Als u stopt met de Bbz (Besluit Bijstandsuitkering Zelfstandigen), kan het voorkomen dat u (een deel ) van uw toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag moet terug betalen. Dat kan zowel het geval zijn als u vanuit de Bbz weer in de bijstand terecht komt, als wanneer u als zelfstandige zonder Bbz verder gaat. Meerdere klachten hierover zijn te vinden op het SZW-forum.

Update 25 april 2019: de compensatieregeling voor de terugvordering van de toeslagen

De door de staatssecretaris aangekondigde compensatieregeling is inmiddels verschenen op de website van de belastingdienst/toeslagen.

De regeling geldt voor degenen waarbij de BBZ-lening in de periode 2014 – 2016 is omgezet in een gift die vervolgens meetelde bij het inkomen. Zoals hieronder te lezen valt moesten sommigen daardoor (een deel van) hun toeslagen terugbetalen. Voor deze gevallen wordt nu een herberekening gemaakt, als je daar om vraagt. Er is grote kans dat je dan gecompenseerd wordt voor dit terugbetalen.
Het verzoek om compensatie moet uiterlijk 31 december 2019 binnen zijn bij de belastingdienst.

Dit is goed nieuws voor degenen die hier mee te maken hebben gehad. Alleen jammer dat de periode beperkt is gehouden, want er zijn ook mensen die over een eerdere periode een terugvordering kregen.

Nationale Ombudsman

Logo Nationale OmbudsmanOok bij de Nationale Ombudsman zijn in het verleden hierover klachten binnen gekomen en hij heeft hier werk van gemaakt. Op de website van de Nationale Ombudsman stond de casus ‘Papieren inkomen’ over een schilder die vanuit de Bbz doorgaat als zelfstandige. Inmiddels is deze casus verwijderd en vervangen door een soortgelijke casus: ‘Geen toeslagen door ‘papieren inkomen‘. Ik ga hier uit van de situatie die ik ken uit mijn eigen werk, van een Bbz-er die stopt en terugkeert in de bijstand.

Voorbeeld: terug in de bijstand

Als een eigen bedrijf niet haalbaar blijkt, stopt u met uw werk als zelfstandige. Als u aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoet, heeft u direct weer recht op een bijstandsuitkering.
Mijn cliënt is begin 2013 gestopt met zijn onderneming omdat deze niet levensvatbaar was. Hij is toen terug gevallen in de bijstand en kreeg vanaf dat moment een normale bijstandsuitkering. De gemeente heeft in 2013 ook een afrekening gemaakt van de renteloze lening die hem in 2012 en deels nog in 2013 is gegeven. De lening is omgezet in een lening om niet ofwel deze lening is kwijt gescholden. Daarover is in 2013 ook netjes loonbelasting afgedragen.

Terug betalen toeslagen

Begin 2014 heeft mijn cliënt een jaaropgave van de gemeente ontvangen met daarin opgenomen zowel de reguliere bijstandsuitkering 2013 als de kwijtschelding over 2012/2013. Qua ingehouden loonbelasting is er niet veel aan de hand. Hij krijgt zelfs nog wat terug vanwege een klein verlies van de onderneming in 2013.
Maar ondanks dat verlies is het belastbare inkomen ruim 23 duizend euro over 2013. En dat is te hoog voor de huurtoeslag. Deze moet hij dan ook helemaal terugbetalen voor 2013. Ook een derde van de zorgtoeslag moet hij terug betalen.

Papieren inkomen

Net als in de casus van de Ombudsman gaat het hier ten dele om papieren inkomen in 2013 en dat zou niet mee mogen tellen voor de toeslagen. De Nationale Ombudsman heeft in 2012 dit probleem aangekaart bij het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie maatregelen genomen werd gemeld in 2013 in het artikel ‘Kwijtschelding leenbijstand niet meer tot fiscale inkomen gerekend’. Dit artikel is verwijderd van de website van de Nationale Ombudsman. Hierin stond dat de regeling zou worden opgenomen in de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2013. Helaas is die regeling daarin niet terug te vinden en ook niet in de rekenregels van 2014.

Verzoek Bijzondere situatie huurtoeslag

Hoe heeft het Ministerie van Financiën dan wel deze regeling vorm gegeven? Na enig zoeken blijkt dat je gebruik moet maken van deze regeling via het formulier  ‘Verzoek Bijzondere situatie huurtoeslag’.  In rubriek 7 van dit formulier kunt u aangeven hoeveel bijzonder inkomen u heeft genoten in de vorm van een kwijtschelding renteloze lening in het kader van de Bbz.
U kunt deze aanvraag elk moment indienen, zodra u weet hoeveel bijzonder inkomen u heeft genoten. Meestal zal dat na afloop van het kalenderjaar zijn en de belastingdienst zal er ook dan pas rekening mee houden. U kunt het Verzoek ook indienen nadat u al een definitieve beschikking voor de huurtoeslag hebt ontvangen.

Middeling

Helaas is er geen zelfde formulier voor de zorgtoeslag. Een eventuele terugbetaling van de zorgtoeslag zult u moeten slikken. Maar in het geval van mijn cliënt was dit ook het kleinere bedrag.
Wel is het soms mogelijk via middeling nog wat extra terug te krijgen van de Belastingdienst. Maar meestal valt dat tegen.

Update 8 mei 2015

Helaas, ons Verzoek Bijzondere situatie huurtoeslag 2013 is afgewezen. Deze week ontvingen we de beschikking per brief. Formeel is de reden dat het verzoek na de beroepstermijn is ingediend. Maar ze waren wel zo netjes om te vermelden dat ook wanneer dat niet het geval was geweest, er geen herziening zou hebben plaats gevonden want ‘het door u bedoelde inkomensbestanddeel valt niet onder een van de inkomensbestanddelen die bij de berekening van de huurtoeslag buiten beschouwing kunnen worden gelaten’. Kortom we zijn weer terug bij af.

Nogmaals Nationale Ombudsman

De BBZ en de toeslagen: een moeras?Een paar weken terug heb ook contact gezocht met de Nationale Ombudsman over deze kwestie. Het bleek dat zij ook op de hoogte waren van de situatie en daarover in december 2014 staatssecretaris van Financiën Wiebes een brief hebben gestuurd. Het artikel ‘Papieren inkomen’ blijft voor grote problemen zorgen maakt hier melding van. Helaas heb ik dit artikel eerder over het hoofd gezien.
In de brief aan de staatssecretaris van Financiën (met een afschrift aan de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid Asscher) dringt de Nationale Ombudsman aan op een structurele oplossing voor deze problematiek. En gelukkig pleit hij ook voor een oplossing voor alle bestaande gevallen en niet alleen voor toekomstige gevallen. Uit de reacties hieronder wordt eens te meer duidelijk hoe schrijnend de situatie soms kan zijn.
Er is dus nog wat hoop, al heeft de staatssecretaris nog niet gereageerd op de brief en heeft de Nationale Ombudsman al weer een reminder moeten sturen. Maar zodra ze een antwoord hebben op die brief zullen ze dat publiceren op hun website. Ik ga het in ieder geval bijhouden en zal er hier dan ook verder over berichten.

Update 12 oktober 2015

De Nationale Ombudsman heeft geconstateerd dat er nog geen uitzicht is op een structurele oplossing: Zelfstandigen in financiële problemen door kwijtschelding leenbijstand.  Hij heeft ‘om de impasse te doorbreken’ op 5 oktober een brief geschreven aan de de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Hij wil hiermee op politiek niveau het probleem onder de aandacht te brengen, want hij constateert terecht: ‘door niet in te grijpen blijven de problemen voor zelfstandigen onverkort bestaan. Daarmee schiet de overheid ernstig tekort tegenover hen.’.

Update 21 december 2015

De Hoge Raad heeft op 18 december een belangrijke uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2015:3598). Hierin wordt  het cassatieverzoek behandeld tegen een uitspraak van het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:3400). Daarin ging het om de vraag of de omzetting van het renteloze voorschot in een lening om niet als een periodieke uitkering mag worden gezien. Met andere woorden of er op het moment van omzetting loonbelasting ingehouden mag worden met als gevolg dat het op dat moment bij het belastbare inkomen wordt opgeteld. Het gerechtshof had geoordeeld dat dit correct was. De Hoge Raad heeft dit nu bevestigd.
Langs deze weg is er dus geen oplossing voor het ‘papieren inkomen’ en het moeten terugbetalen van toeslagen.

Update 24 maart 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft 23 maart zijn antwoorden gegeven op de kamervragen van Voortman en Grashoff van 12 februari over deze kwestie. Uit deze antwoorden blijkt dat alles nog open wordt gehouden. Er wordt een specifieke oplossing bestudeert, maar ook mogelijke alternatieven. Maar de mogelijkheid dat er geen oplossing wordt gevonden, wordt ook open gelaten. Hetzelfde geldt voor het wel of niet met terugwerkende kracht laten gelden. De enige toezegging is dat, zodra een oplossing in beeld is, de Ombudsman en de Tweede Kamer geïnformeerd worden. Met als streven om uiterlijk eind dit jaar uitsluitsel te geven.
Niet erg hoopgevend deze antwoorden. Of er een oplossing komt, op wat voor termijn en wel of niet met terugwerkende kracht, het blijft allemaal erg onzeker. De wil en het morele gevoel om een regeling te treffen is blijkbaar niet erg groot. Helaas.

Update 22 april 2016

Op 19 april heeft de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen van de leden Ed Groot (PvdA) en Pieter Omtzigt (CDA) waarin de regering wordt verzocht een oplossing uit te werken voor dit ‘hardnekkige’ probleem en daarover te rapporteren in het Belastingplan 2017. Dat zou dan zijn op Prinsjesdag als het belastingplan 2017 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het is geen garantie dat er dan ook een oplossing zal zijn, maar het is bemoedigend dat nu kamerbreed de noodzaak ingezien wordt van een oplossing voor dit ‘hardnekkige’ probleem.

Update 18 juli 2016

Op 5 juli heeft de staatssecretaris een schriftelijke reactie gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer over mogelijke oplossingsrichtingen voor dit probleem.
Na een algemene inleiding volgen verschillende oplossingsrichtingen en de resultaten van de besprekingen met diverse betrokken instanties. De voor- en nadelen van deze oplossingsrichtingen worden op een rij gezet. Een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden is niet gevonden. De staatssecretaris heeft wel een voorkeur uitgesproken en wel voor de eindheffingsvariant.

De eindheffingsregeling wordt al toegepast in heel specifieke situaties. Wordt normaal gesproken de loonheffing door de werkgever geheven maar komt deze ten laste van de werknemer, bij de eindheffingsregeling komt de loonheffing ten laste van de werkgever. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de uitkeringen in het kader van de werkkostenregeling die de vrije ruimte overstijgen.
Het loon waarover de eindheffing wordt berekend telt niet mee voor het belastbare inkomen of verzamelinkomen van de werknemer. Op deze manier zou dus bij het omzetten van de leenbijstand de loonheffing ten laste komen van de gemeente en niet meetellen voor het verzamelinkomen van de Bbz-er. Nadeel is wel dat dan alle BBZ-ers hier mee te maken krijgen en de ingehouden loonheffing niet meer kunnen verrekenen. Nu levert dat vaak nog een voordeel op voor veel Bbz-ers. De drie grote gemeenten hebben de staatssecretaris hier ook op gewezen.
De staatssecretaris voert aan dat andere oplossingen ook nadelen hebben en alles afwegend kiest hij toch voor de eindheffingsvariant.
De brief eindigt met de opmerking: ‘Uiteraard vraagt dit verdere uitwerking in wetgeving en uitvoering.’.
Ik heb geen idee aan wat voor termijn de staatssecretaris hierbij denkt en ik weet ook niet in hoeverre over de brief nog een debat gevoerd gaat worden. Maar het kan dus nog even duren en ik vermoed dat er zeker geen sprake zal zijn van terugwerkende kracht.
Nog een paar saillante details uit de brief:

 • de staatssecretaris schat dat het jaarlijks om 1.000 tot 1.500 probleemgevallen gaat bij de Bbz op in totaal 4.100 mensen met een Bbz-uitkering. De kosten van de reparatie schat hij in op ruim 5 miljoen ten laste van de toeslagen. Het voordeel voor de inkomstenbelastingen door het toepassen van de eindheffingsregeling wordt verder niet gekwantificeerd.
 • er wordt ook erkend dat sommige gemeenten hun eigen maatwerkoplossingen hebben voor dit probleem.

Schriftelijke reactie Aukje de Vries
Het VVD-kamerlid Aukje de Vries heeft 16 juli wel een schriftelijke reactie gepubliceerd onder de titelOngewenst effect bijstandverlening zelfstandigen snel oplossen’. Naast een pleidooi om zo snel mogelijk met een oplossing te komen (liefst per 1 januari 2017) stelt zij een aantal kritische vragen, waaruit blijkt dat de eindheffingsvariant niet perse de oplossing is. Met name vraagt ze naar een verduidelijking van de maatwerkoplossingen van sommige gemeenten en de voor- en nadelen voor de andere Bbz-ers.

Update 29 november 2016

Het ziet er naar uit dat met ingang van 1 januari 2017 het hierboven beschreven probleem zich niet meer zal voorkomen. Dat wil zeggen met ingang van die datum zullen alle nieuwe kwijtscheldingen van de leenbijstand (omzetting in bijstand om niet) gaan vallen onder het eindheffingsloon. Op die manier telt dit inkomen niet meer mee in het bepalen van de hoogte van het verzamelinkomen. Het heeft dan geen invloed meer op de hoogte van de inkomstenbelastingen en de toeslagen.
Een concept van deze regeling is op 16 november als bijlage bij de ‘Schriftelijke antwoorden nav plenair debat Belastingplan 2017’ door staatssecretaris Wiebes naar de kamer gestuurd. Het is geen wetswijziging maar een wijziging die in de eindejaarsregeling wordt opgenomen. Die wordt eind december 2016 gepubliceerd.
Hoe de status is van deze voorgestelde wijziging is mij niet helemaal duidelijk. De Tweede Kamer leek er verder geen problemen mee te hebben in het debat van 16 november. Het belastingplan 2017 wordt 12 en 13 december in de Eerste Kamer behandeld. De Eerste Kamer zal stemmen over het belastingplan 2017 op 20 december 2016.

Niet met terugwerkende kracht
Deze wijziging gaat niet met terugwerkende kracht ingevoerd worden. De staatssecretaris heeft dat in zijn brief van 25 oktober 2016 aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt. Dit gaat dus alleen gelden voor (eind)afrekeningen die na 1 januari 2017 worden opgemaakt. Het is geen oplossing dus voor wie de afgelopen jaren hiermee in de problemen is gekomen.
In het debat van 16 november heeft de heer Omtzigt wel een klemmend beroep op de regering gedaan ‘om beleid vast te stellen waarbij deze groep ontzien wordt in de terugbetalingsregelingen’. De staatssecretaris zegt daarop toe ‘er nog één keer naar kijken, maar ik zeg daarbij wel dat ik nee verkoop als het redelijkerwijs niet kan’.
De kamerleden Groot en Omtzigt hebben op 16 november ook nog een motie ingediend met het verzoek ‘voor deze groep een maatwerkoplossing te vinden waarbij schulden die hun niet aan te rekenen zijn, worden kwijtgescholden op verzoek van betrokkenen;’. Deze motie is aangenomen.

Update 2 januari 2017

De Eerste Kamer is blijkbaar ook akkoord gegaan met het voorstel om de eindheffing toe te passen bij de kwijtschelding van de leenbijstand. Staatssecretaris Jetta Klijnsma meldt de regeling in ieder geval in haar ‘Verzamelbrief aan de gemeenten’ met maatregelen die in 2017 ingaan.

Ondertussen is er een oproep binnengekomen van Pieter Omtzigt aan degenen die te maken hebben met het moeten terugbetalen van toeslagen. Hij vraagt hen een brief te schrijven aan de vaste kamercommissie voor financiën en wel voor 14 januari a.s.. In de brief graag vermelden:

 • Een schets van je eigen positie,
 • Verwijzen naar de motie en zeggen dat die is aangenomen,
 • Vragen aan de Kamer dat je zeer benieuwd bent, hoe die wordt uitgevoerd.

Dit om druk te zetten op de uitvoering van de motie.

De brief sturen aan de griffier van de commissie Rene Berck met een cc naar Pieter Omtzigt.

Update 2 maart 2017

Zoals jullie via de reacties hieronder hebben kunnen volgen, is er de afgelopen tijd nog wat overleg geweest met staatssecretaris Wiebes over de kamervragen van Omtzigt en Groot. Wiebes wijkt daarbij niet af van zijn eerder ingenomen standpunt, d.w.z. geen terugwerkende kracht (o.a. in het antwoord op de kamervragen). Kort samengevat, terugwerkende kracht betekent volgens hem dat iedereen die met terugbetalen van de toeslagen te maken heeft gehad in de afgelopen 10 jaar, hier voor in aanmerking zou komen. Dat is dan om geen rechtsongelijkheid te creëren. Zo’n regeling zou erg duur worden. Enerzijds omdat er veel menskracht voor nodig is en anderzijds omdat er veel terug betaald zou moeten worden.Naar schatting zijn de kosten 2,5 miljoen voor de uitvoering en 50 miljoen voor het compenseren.

Het enige dat Wiebes kan bieden is een betalingsregeling met de belastingdienst. ‘Bij zo’n regeling los je af gedurende 2 jaar naar vermogen. ‘Indien het niet mogelijk is om aan deze regeling te voldoen is het ook mogelijk een lager bedrag te betalen. Hiertoe kan een persoonlijke betalingsregeling worden aangevraagd op basis van de beschikbare betalingscapaciteit. Mocht er een restbedrag overblijven dan wordt er niet verder bemoeilijkt.
Ik lees hierin dat er gedurende twee jaar afgelost dient te worden rekening houdend met de beslagvrije voet. Daarna wordt het restant kwijt gescholden.

De vaste kamercommissie voor Financiën heeft er op 22 februari is nog verder over gesproken. Dat leverde geen nieuwe inzichten op (verslag). Al wacht Pieter Omtzigt met belangstelling af wat er nog van die bbz naar boven komt. Ik weet niet wat hij nog verwacht, maar ik ben bang dat dat weinig zal zijn.

Ondertussen lukt het soms om alsnog via de gemeente gecompenseerd te worden. Lees hieronder de recente reactie van AM, die het uiteindelijk lukte via het persoonlijk benaderen van een raadslid en door te verwijzen naar gemeenten waar al kwijt gescholden was.

69 Replies to “Stoppen met de Bbz en het terug betalen van toeslagen”

 1. In 2014 kreeg ik bbz. Deze is omgezet in een om niet in 2015.
  Daardoor werd mijn inkomen te hoog voor huurtoeslag. Dit weet ik pas sinds deze week. Gevolgen hiervan zijn niet te overzien, aangezien ik een beroep moest doen in 2016 op verworven recht voor de toeslagen op basis van de gegevens die op dat moment bekend waren. Mijn huurtoeslag kreeg ik idd. Maar omdat nu blijkt dat mijn inkomen over 2015 te hoog was is dat recht komen te vervallen voor 2015, 2016, 2017 en 2018. Had sinds 2013 recht op huurtoeslag. Door huurverhoging vervalt dat recht niet als je boven de huurgrens uit komt. Maar nu wel omdat mijn inkomen onterecht in 2015 te hoog is. Ik geloof niet dat de politiek begrijpt welke gevolgen dit heeft. En dat voor een bbz uitkering om je bedrijf te kunnen runnen. Mij is inmiddels duidelijk dat dit verworven recht niet mee genomen is in de compensatie. Moet over alle jaren vanaf 2015 4000 euro terug betalen per jaar tot aan nu. Terwijl mijn inkomen bij mijn werkgever die ik nu heb recht geeft op toeslagen die ik onterecht niet meer krijg. Ben van plan een procedure op te starten. O

 2. Beste lotgenoten,

  Puntje bij paaltje is er maar een die ons probleem kan oplossen en dat is de nieuwe staatssecretaris van Financiën, de heer M. Snel. Op aanraden van een Kamerlid heb ik een uitgebreide brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie van Financiën met de vraag hem het vuur aan de schenen te leggen. Het initiatief zal waarschijnlijk toch van hen moeten komen.

  Als je wilt kun je deze brief (pdf) hier downloaden: https://drive.google.com/open?id=0B_Gd2NSQVHe8bE5id1YxSkJWTzg

  En de brief aan staatssecretaris Snel hier: https://drive.google.com/open?id=0B_Gd2NSQVHe8TU8yTTc5QzdRUVE

  Als het goed is, komt de brief binnen drie weken op de agenda.
  Het kan natuurlijk geen kwaad als je de commissie of een of meer Kamerleden waar je wat mee hebt, ook laat weten dat je een oplossing wilt. Alle info vind je hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/fin/samenstelling

  Toitoi,
  Gert

 3. Beste lotgenoten,

  Wat lekker dat er een plek is waar ik in ieder geval een aantal medeslachtoffers van deze ellende kan treffen. Ik ben pas in 2017 – dus gbetert na de reparatie voor gevallen na 1 januari 2017 – in de ellende gestort met een extra aanslag IB en terugvordering van Toeslagen over 2014 en 2015 voor bij elkaar meer dan € 7000,–.

  Van een advocaat die me was toegewezen door het Juridisch Loket die ik bijna jubelend van blijdschap belde voor het maken van een afspraak, kreeg ik gelijk te horen dat procederen geen zin had en ik me dus maar beter gelijk bij de Schuldhulpverlening van de gemeente Leiden kon melden.

  Al was het maar om tijd te rekken totdat de kwestie voor de ‘oude gevallen’ weer wordt opgepakt als er een nieuw kabinet is, ben ik toch maar in beroep gegaan tegen alles waar je tegen in beroep kunt gaan. Maar ik krijg op alles nul op het rekest: men moet nu eenmaal de wet toepassen, het is helemaal niet zeker dat er een regeling komt, kortom men dendert gewoon door.

  NU vraag ik me af: wat zouden we nog meer kunnen doen dan tevergeefs in beroep gaan en hier onder elkaar zoveel mogelijk informatie uitwisselen?

  Ik heb vandaag e-mails gestuurd naar de Tweede Kamerleden Omtzigt en Neijboer omdat de Omtzigt en de PvdA zich tot nu toe het sterkst hebben gemaakt voor een regeling voor oude gevallen. Ik heb mevrouw Schouten er ook maar bijgedaan omdat de CU vast ook veel kleine zelfstandigen telt. Zouden jullie deze en andere/jullie Kamerleden ook willen bestoken me e-mails?

  En zou het een idee zijn om een programma als De Monitor of eventueel Radar te benaderen? Moeten we misschien een petitie starten? Het heeft alleen zin als je met een aantal mensen tegelijk de aandacht vraagt voor dit probleem. En dus ook weet hoe je bijvoorbeeld sociale media moet inschakelen. Ik kan wel een stukje schrijven, maar kan gezien mijn gezondheid niet zo’n campagne trekken. Met andere woorden: wie doet er mee?

 4. En dan nu, halverwege mijn twee jaar durende terugbetaling van zogenaamd teveel ontvangen toeslagen, (n.a.v. het papieren inkomen) moet ik € 1000,00 aan teveel ontvangen huurtoeslag over 2016 terugbetalen. Huurtoeslag die ik dus niet daadwerkelijk ontvangen heb. Pffftttt…

 5. Na het advies van een gemeenteambtenaar van de bijzondere bijstand een beroep gedaan op het Ondersteuningsfonds Tilburg ( via maatschappelijk werk ) voor een vergoeding in de terugvordering.
  Een tegemoetkoming kan worden toegekend als sprake is van kosten als gevolg van elkaar tegensprekende overheden.
  In een toetsingscommissie is de aanvraag besproken en is besloten tegemoet te komen middels een maximale vergoeding van € 2.500. (Omdat we door de procedures tussen de regelingen vallen).
  Het bedrag wordt rechtstreeks naar de belastingdienst overgemaakt op de terugvordering.

  • Beste Rene,

   Is er ook een ondersteuningsfonds of iets vergelijkbaars van de Gemeente Emmen.
   Na alles al geprobeerd te hebben, is hier misschien nog een kleine hoop.

   Groet,
   Sharon

  • Goededag ik woon ook in Tilburg kunt u mij aub de naam geven van die maatschappelijk werkstet. Heel misschien heb ik dan ook nog kans om van 2500 schuld af te komen en dan bog 1000 zelf gaan betalen. Alvast dank. M. Netten

 6. Een vriendin van mij is een paar jaar terug hetzelfde overkomen. Zij moest de toeslagen ook onverbiddelijk terugbetalen, maar kreeg wel het volledige bedrag vrijwel meteen gecompenseerd door de betreffende uitkeringsinstantie, middels een bijzondere nabetaling o.i.d.. Dit was in Amsterdam.

  • Het feit de de budgettering van alle gedupeerde niet haalbaar is wordt maar over het hoofd gezien. Onbegrijpelijk dat er gewoon geen oplossing lijkt te komen.

  • en hoe nu verder? of is dit de definitieve uitspraak. ik vind de oplossing van dhr Wiebes nogal kort door de bocht, deze mensen kunnen terecht bij de schuldhulpverlening. Dat hij zegt niet op de hoogte te zijn van klachten van de gemeentes, misschien kan daar nog op worden ingestoken. Mijn gemeente vergoed niets ook niet via de bijzondere bijstand, naar hun zeggen kost ze dat teveel geld, en mijn bezwaar is tot 2x toe afgewezen door de belastingdienst.Dus hoe nu verder, niet alleen voor mij maar voor, helaas zovelen?

  • nav de oproep om een brief te schrijven, wat ik heb gedaan, heb ik een brief ontvangen van de voorzitter va de tweede kamer. Mijn brief is schijnbaar voorgelezen tijdens de kamervragen over de regeling papiereninkomen. In de brief die ik heb ontvangen staat dat dhr. Wiebes de belastingdienst heeft gevraagd contact met mij, (ik ben P.A.),en S.C en G.H. hierover op te nemen. Ik heb geen bericht van de belastingdienst hierover ontvangen. Ik ben zelf maar alles in gang aan het zetten rondom deze ellende en nog niks opgeschoten. Ik heb aangegeven bij de belastingdienst dat ik in het bezit ben van een schrijven waarin Dhr Wiebes zegt met hen contact te hebben gehad over oa mijn situatie en dat zij contact met mij zou opnemen. De belastingdienst geeft aan nergens van op de hoogte te zijn. Ik vraag mij af of de andere schrijvers, S.C. en G.H. wel door de belastingdienst zijn benadert. Ik hoop dat zij dit lezen zodat ik wellicht weer een stapje verder kan komen.

 7. Hallo allemaal,

  De laatste weken ben ik me rot geschrokken over de bedragen die de belastingdienst mij vroeg terug te betalen over 2014. het duurde even voordat ik doorhad dat dit kwam door de ontvangen BBZ in 2013. Het jaar waarin mijn bedrijf een flinke zak had. In 2014 heeft het bedrijf weer een redelijk omzet laten zien, voldoende voor mij om te blijven bestaan. Een vetpot was het niet, zeker niet als alleenstaand ouder van 2 kinderen. Dus de 3800,- euro aan huur, zorg en kindgebonden-budget enz. viel mij rouw op mijn dak. Dan heb ik het niet eens over de inkomsten belasting en DUO voor mijn oudste dochter, die berekend werden op het jaar 2014, net dat papieren inkomsten jaar.

  Na enig speuren kwam ik deze verhelderende site tegen. Heel vervelend dat er zo veel gevallen zijn. Soms ook echt zo schreiend! Ik was ook zo boos! Maar ben blij dat dit mij heeft gesterkt om tot actie over te gaan. Annelies de Ruiter, bedankt voor je voorbeeld brief! Helder zonder emoties, ik heb hem bijna letterlijk kunnen overnemen en dat scheelde weer een hoop werk. Want bij alles spelen emoties weer op. En dat is zo vermoeiend! Het is ook zo onrechtvaardig, dat is iets wat me zo verbaast, maar met mi, jullie allemaal zo te lezen.

  Ik hoor goede verhalen over de gemeente Eindhoven. Mijn gemeente. Ik heb bijzondere bijstand aangevraagd en ga met mijn casemanager van destijds in gesprek over de verder kosten die ik hierdoor mis loop en of moet betalen, en hoe dat optelossen. En uitgesproken dat mijn verwachtingen hoog liggen, dat kon ik zeggen dankzij jullie informatie allemaal:-) Ik moet zeggen dat ik tot nu toe goed geholpen ben, de gemeente Eindhoven laat merken dat ze dit erkennen, nu nog 8 weken wachten op de aanvraag (aanvraag bijzondere bijstand)
  Ook voor alle info, mijn dank! Ook voor alle kartrekkers, heel fijn!
  En veel steun voor een ieder die deze strijd aan gaat! Want dat is hard nodig!
  Hopelijk komen hier af en toe ook positieve verhalen uit en natuurlijk een permanente oplossing voor alle toekomstige dappere ZZP-ers!

  Groet!

  Femke

 8. Vandaag ook een brief gestuurd naar de Kamercommissie in verband met verhoging toetsingsinkomen 2015 door vaststelling uitkering BBZ ( papieren inkomen ) en terugvordering huur- en zorgtoeslag

  • ook ik ben de dupe van de papieren administratie en heb vandaag mijn brief verstuurd.
   Annelies dank je wel voor je brief, die heb ik als opzet gebruikt.
   ik hoop voor ons allemaal dat er nu op korte termijn een positieve uitslag komt.

  • De heer Wiebes snapt het niet. Er wordt aan de ene kant toegegeven dat de regeling niet deugt, waarvoor vanaf 2017 eindheffing plaats vindt en de uitkering buiten het inkomen blijft.
   Hij komt met cijfers wat een eventuele oplossing zou kosten om dit voor oude gevallen ook toe te passen ( wie kan deze berekeningen controleren en kloppen nu de gegevens van zijn ambtenarenapparaat nu wel ?? )
   Hij memoreert ook dat het voor de gedupeerden veel werk kost om alle relevante gegevens te verzamelen. Hij gaat er aan voorbij dat alle bezwaarmakers er al maanden /jaren mee bezig zijn en precies weten waar het om draait.
   In het jaar van omzetting heeft iedereen een jaaropgaaf van de gemeente ontvangen ( eventueel over 2 partners verdeeld )
   Eenvoudige oplossing was na akkoordverklaring voor een evt op te leggen naheffingsaanslag inkomstenbelasting het verzamelinkomen voor het betreffende jaar zonder de uitkering vast te stellen, en de ingehouden loonheffing niet verrekenen.
   Dan volgt een nieuw totaal toetsingsinkomen voor de toeslagen en een juiste berekening van deze toeslagen.
   Eigenlijk heeft dan eindheffing plaatsgevonden. De loonheffing is reeds afgerekend.
   Er wordt door Wiebes vermeld dat er gemeentes zijn die de schuld hebben voldaan??
   Ook hier is sprake van rechtsongelijkheid, want niet elke gemeente werkt hier aan mee.
   Dat een onterechte terugvordering mag worden voldaan middels een betalingsregeling van 24 maanden is ook een leuke dooddoener.
   De gedupeerden hebben niet voor niets een beroep gedaan op een uitkering BBZ ( eigenlijk een bijstanduitkering ) worden achteraf als het iets beter gaat gestraft.
   Sommige gedupeerden moeten met rente meer terugbetalen dan als uitkering is genoten.
   Je blijft met het gevoel zitten dat je behoorlijk bent genaaid.
   Nu blijft alleen de bereidheid tot overname van de Gemeente Tilburg over.

 9. Zojuist mijn brief aan de Tweedekamercommissie verstuurd.( en BCC Pieter Omtzigt)
  Doen jullie ook mee?
  Zo ziet mijn brief eruit.
  __________________
  Geachte heer Berck,

  Graag vraag ik uw aandacht voor de aangenomen motie (34552-57) die problemen met de BBZ moet gaan oplossen.

  Mijn situatie
  In 2012 startte ik mijn eigen onderneming met ondersteuning van de BBZ.
  Helaas heb ik in 2014 deze onderneming moeten staken.
  De BBZ werd omgezet in een lening om niet, maar opgeteld bij mijn inkomen in 2014 waardoor ik op papier een veel hoger inkomen had dan in werkelijkheid.
  De consequentie daarvan is dat ik zogenaamd teveel ontvangen huur- en zorgtoeslag moet terugbetalen.
  Bovendien word ik, volgens DUO, geacht 250,00 per maand bij te kunnen dragen aan de studie van mijn dochter, terwijl ik een minimum inkomen heb.

  Papieren inkomen
  Op dit moment heb ik gelukkig een betaalde baan (€ 1290,– netto p/mnd) maar u zult begrijpen dat het maandelijks terugbetalen van € 100,– daar een flinke last op is.
  Het is zuur dat mijn poging zelfstandig uit de uitkeringsituatie te komen, financieel wordt bestraft.

  Aangenomen motie
  Ik heb begrepen dat de Kamercommissie een motie heeft aangenomen om dit hiaat in de wet op te lossen.
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z21421&did=2016D44050

  Graag hoor ik van u hoe deze aangenomen motie uitgevoerd gaat worden.
  Kunt u mij daarvan op de hoogte houden?

  Met vriendelijke groet,

  Annelies de Ruiter

  • Vandaag zijn onderstaande vragen gesteld aan de regering:

   Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Groot (PvdA) aan de staatssecretaris van Financien, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een regeling waarbij leenbijstand, die voor 1 januari 2017 omgezet is in een gift, niet langer leidt tot terugvordering van toeslagen en het (nog) niet uitvoeren van de motie Groot/Omtzigt in deze.

   1. Herinnert u zich de problematiek van het ‘papieren inkomen’, namelijk zelfstandigen die leenbijstand krijgen, die later in een later jaar in een gift wordt omgezet en in dat jaar meetelt bij het inkomen?
   2. Beseft u dat mensen met een relatief laag inkomen (soms vlak boven het bijstandsniveau) hierdoor alle toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) moeten terugbetalen?
   3. Beseft u dat velen van deze mensen op een effectief inkomen uitkomen dat ver onder het bijstandsniveau uitkomt, terwijl zij juist gedaan hebben wat de overheid wilde, namelijk ondernemen om in eigen onderhoud te voorzien?
   4. Herinnert u zich dat de nationale ombudsman in 2014 hierover aan de bel trok bij u beiden en u verzocht binnen drie weken een structurele oplossing te treffen?
   (https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Brief%20aan%20Staatssecretaris%20van%20Financiën%201%20december%202014_0.pdf)
   5. Herinnert u zich dat de nationale ombudsman u in overweging gaf om ook voor bestaande gevallen een regeling te treffen?
   6. Herinnert u zich dat het kabinet pas 8 maanden later, in juli 2015 reageerde en wel zonder oplossing? Herinnert u zich ook dat u ondertussen alle verzoeken tot toepassing van de hardheidsclausule afwees? (https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Reactie%20van%20Staatssecretaris%20van%20Financiën%2013%20juli%202015.pdf)
   7. Herinnert u zich dat de Tweede kamer bleef aandringen op een oplossing en dat er pas sinds 1/1/2017 een oplossing is, namelijk dat de omzetting van leenbijstand in een gift onder de eindheffing gebracht is? (Gepubliceerd in de eindejaarsregling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-71813.html)
   8. Leidt de relatief hoge eindheffing over bijstandsinkomen tot problemen of klachten bij gemeentes?
   9. Herinnert u zich dat motie Groot/Omtzigt met zeer grote meerderheid is aangenomen en u verzocht om voor 31 december 2016 een regeling te treffen voor bestaande gevallen, zoals de ombudsman u jaren geleden al verzocht heeft? (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34552-57.html)
   10. Kunt u een voorstel tot zo’n regeling binnen een week aan de Kamer doen toekomen – samen met antwoorden op deze vragen – ?

 10. Helaas, deze materie is ook voor mij zeer herkenbaar.
  Door de geboorte van een chronisch ziek kindje, heb ik mij tot de gemeente moeten wenden en werd mij BBZ geadviseerd. Uiteindelijk heb ik mede omdat ik alleenstaand ben, voor zekerheid en structuur gekozen. Na de BBZ ben ik in de bijstand beland. Bij de vaststelling van BBZ om niet is dat papiereninkomen twee jaar op rij (ik heb 1,5 jaar BBZ gehad) bij het opvolgende jaar bij mijn inkomen opgeteld. Hierdoor heb ik mijn zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag moeten terug betalen aan de BD. Bij elkaar een bedrag van ruim Euro 3000,00 …. Daarbij moet ik ook een deel van de BBZ nog terug betalen aan de gemeente. Al met al heb ik nu vorderingen ter hoogte van Euro 7.800,00. Intussen kan ik kwartetten met tijdelijke contracten en inmiddels ben ik tijdelijk volledig matelzorger omdat mijn dochter weer een grote hartingreep heeft ondergaan. De communicatie met de gemeente verloopt niet soepel en ik leef inmiddels al ruim 6,5 jaar op bijstandsniveau. Ieder jaar moet ik weer een BVV aanvragen bij de BD en ook bij de gemeente moet ik stapels formulieren invullen. Sinds 2015 wordt ik bijgestaan door een wijkteam en sociale raadslieden. De materie is alleen zo complex dat men zelf ook telkens weer ruggespraak moeten houden. Ik heb ook vrijwillige schuldsanering geprobeerd. Hier kom ik alleen niet voor in aanmerking omdat de vorderingen van overheidsinstanties af komen. Eea legt veel druk op ons gezin. Heeft u nog een tip? De ombudsman neemt geen nieuwe casuistieken meer aan en adviseerde een ambtshalve herziening van mijn IB 212 en 2013. De sociale raadslieden adviseren de mogelijke gevolgen eerst door te rekenen. Verder hebben wij een verzoek ingediend bij de gemeente om de resterende vordering kwijt te schelden. Stel dat zij daar positief op reageren in 2017, valt dat dan ook onder de nieuwe regeling? Gaat wel om een kwijtschelding van een restbedrag BBZ-vordering 2011 en 2012. En begrijp ik goed dat de gemeente mandaat heeft om tav de gevolgen van de papieren inkomens dd 2012 en 2013 zelf ook met maatwerkoplossingen mag komen?
  Ik lees uw reactie graag tegemoet

  • Beste CR,

   Helaas ben je een typisch voorbeeld van hoe de regeling rond de BBZ negatief kan uitpakken. Hopelijk is dat dus vanaf 1 januari a.s. van de baan. Maar daar ben jij niet mee geholpen. Net als al degenen die dergelijke schulden nu te dragen hebben. Het is en blijft in-en-in triest dat dit heeft kunnen gebeuren, juist bij een groep die het toch al moeilijk heeft.
   Gelukkig zijn er gemeentes die mensen helpen in dit soort situaties en wel via de bijzondere bijstand. Voorbeelden hiervan zijn hieronder in de reacties te lezen. Maar er zijn gemeentes die dit nog steeds weigeren. Je hebt in ieder geval een nieuw verzoek ingediend. Wijs de gemeente ook op dit artikel en de reacties. Als ze weten dat er gemeenten zijn die wel helpen, dan haalt hen dat misschien ook over de streep. Wiebes heeft daar ook al wel op gewezen, maar hij kan gemeenten niet dwingen.

   Mogelijk komt Wiebes ook nog met een regeling met terugwerkende kracht naar aanleiding van de motie van Groot en Omtzigt. Maar de kans daarop acht ik niet groot.
   Of een verzoek om ambsthalve vermindering bij de belastingdienst iets kan betekenen, weet ik niet. Maar je zult dat samen met de sociale raadslieden wel goed uitzoeken, neem ik aan.
   Ik neem ook aan dat kwijtschelding van schulden bij de gemeente, die uit de BBZ zijn voortgekomen, gaat vallen onder de nieuwe regeling. Tenminste als de kwijtschelding in 2017 plaats vindt. Je zult dan over 2017 niet meer te maken krijgen met naheffingen.

   Verder heb ik, hoe onbevredigend ook, geen tips voor je. Als ik ze had, dan was deze problematiek rond het papieren inkomen ook nooit zo groot geworden.
   In ieder geval sterkte en hopelijk heb je succes met de kwijtschelding.

   • Yeahhh, Goed nieuws!! Ik heb een gemeenteraadslid persoonlijk aangeschreven en subtiel gemeld dat ik haar landelijke partijgenoot ook al deel had gemaakt van de heersende problematiek. Binnen 24 uur ontving ik een telefonische uitnodiging om op gesprek te komen bij een consultant van de Bbz-afdeling van onze gemeente. Na een aantal goede gesprekken en het aanleveren van heel veel data, kwam hij met een voorstel. Echter moest hij intern enorm lobbyen bij de afdeling invordering. Na raadplegen van mijn achterban, heb ik aangeven dat ik het voorstel, voorzien van een berekening, graag op schrift wilde ontvangen zodat ik een gedegen afweging kon maken. De stilte daarna was wat langer maar uiteindelijk kwam er bericht. Inmiddels ben ik voor 50% gecompenseerd. De verwachting is dat de afdeling invordering de laatste 50% ook kwijtscheld, echter het is nog wachten op de bevestiging van die afdeling. Wel bizar dat ik ruim 5,5 jaar aan het “procederen” ben en ik nu binnen een maand geholpen wordt…. Heb in mijn schrijven trouwens gerefereerd naar gemeenten in de regio waar al succesverhalen van bekend waren. Eind goed, al goed? Via de consulent van Bbz mondelinge excuses ontvangen…

    • Beste AM,

     Wat goed om te horen dat je bij jouw gemeente wel een compensatie hebt kunnen afdwingen. In jouw bericht geef je aan dat je de compensatie o.a. hebt verkregen door te refereren naar gemeentes die de compensatieregeling ook toepassen. Zou je mij kunnen vertellen welke gemeentes dat zijn en hoe je daar achter bent gekomen?

     Ik hoor graag van je. Alvast bedankt.

     Groet, Peter

 11. Dag Louis,

  Bedankt voor je duidelijke artikel. goed dat weer eens duidelijk wordt gemaakt waar mensen in de BBZ tegen aan lopen zodra de BBZ is afgerond. Ik heb te maken met 3 gevallen, en bij geen van de drie uitkeringsgerechtigden is dit vooraf besproken zodat ze wisten waaraan ze begonnen.
  De gemeente Eindhoven is de enige van de 3 gemeentes die repareert dmv de bijzondere bijstand en ook daadwerkelijk op de hoogte is van de problematiek van deze groep mensen die toch al een zwakke positie hebben financieel gezien.

  groetjes,
  Sandra

  • Beste Louis,

   Allereerst hartelijk dank voor het publiceren van dit artikel en het actualiseren daarvan. Schrikbarend al deze berichten/ reacties van mensen die te maken krijgen met de vele haakjes en oogjes die aan de Bbz uitkering zitten.

   Ook ik ben “slachtoffer” van deze, naar mijn mening, belachelijke regeling. Ofschoon ik in 2012 slechts een half jaar gebruik heb gemaakt van de Bbz regeling en het netjes heb stopgezet toen ik een baan vond, naast de werkzaamheden voor mijn bedrijf, dien ik het merendeel van de Bbz uitkering die ik in de periode 1-1-12 t/m 31-6-12 terug te betalen. Ik heb deze beslissing tevergeefs juridisch aangevochten.

   Als klap op de vuurpijl krijg ik over het jaar 2014 ook nog eens naheffingen in de vorm van zorgtoeslag en IB 2014. De bezwaarschriften die ik n.a.v. de naheffingen heb ingediend werden tot twee keer toe door de desbetreffende Belastinginspecteur afgewezen. Ook dit juridisch gevecht kun je nooit winnen, omdat ook de Belastingdienst alles juridisch volledig heeft dichtgespijkerd.

   Het doet mij in ieder geval deugd om te lezen dat er voor nieuwe gevallen per 01-01-17 een oplossing is gevonden, waardoor mensen voortaan behoed worden voor de nadelige gevolgen van de Bbz uitkering.

   Ik hoop dat stiekem dat de motie die de Kamerleden Groot en Omtzigt op 16 november hebben ingediend vruchten zal afwerpen en dat er ook een oplossing wordt gevonden voor gevallen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Ik zet er echter grote vraagtekens bij en ga er allerminst van uit dat dat het geval zal zijn. Mocht de staatssecretaris toch van mening veranderen, dan ben ik benieuwd hoe en bij wie dat verzoek tot kwijtschelding ingediend dient te worden. Houd ons op de hoogte a.u.b. !

   Heel goed dat iemand dit op zich heeft genomen. Dank daarvoor Louis. Chapeau!

   P.S. Merkwaardig overigens dat iedere gemeente, t.a.v. de omgang met de Bbz, er een eigen wet- en regelgeving op na lijkt te houden.

   • Hallo Louis,

    In opvolging van het bovenstaande nog een korte vraag:
    In mijn geval is het zo dat ik de Bbz uitkering grotendeels dien terug te betalen. De inkomsten uit Bbz worden in 2014 positief belast omdat het als fiscaal loon wordt beschouwd. Vanaf november 2015 wordt de terugvordering middels een betalingsregeling afbetaald. Naar mijn mening moet de terugvordering dan ook als negatieve inkomsten opgegeven kunnen worden bij de belastingaangifte, in de jaren dat de terugvordering wordt terugbetaald. De gemeente heeft dat bevestigd, maar de Belastingdienst spreekt het tegen. Wie heeft er gelijk en hoe kunnen de inkomsten als negatieve inkomsten worden opgegeven?

    Vriendelijke groet,

    Peter

    • Beste Peter,

     Ik weet niet of ik je situatie goed begrijp. Wat er precies wanneer gebeurd is, is belangrijk.
     Als het zo is dat je over 2014 terug moet betalen, dan neem ik aan dat er in 2015 een eindafrekening is gemaakt. Je zou dan over 2015 een jaaropgave van de gemeente hebben moeten ontvangen met een negatief loon. Die kun je dan vervolgens verwerken in de belastingaangifte 2015. Of had je moeten verwerken als je die aangifte al gedaan hebt.
     Nu heb je een betalingsregeling, maar die kan hier volledig los van staan. Maar misschien ook niet en dan zou het negatieve loon verdeeld kunnen worden over 2015, 2016 en eventueel andere jaren. Dus kijk goed naar je jaaropgaves van de gemeente of vraag hier naar.

     • Hallo Louis,

      Dank voor jouw snelle reactie. Top!
      Ik heb de Bbz ( 6 x € 950,-) daadwerkelijk in 2012 ontvangen. Destijds is het als rentevrije lening verstrekt waardoor het in 2012 niet werd belast. In 2014 heb ik de jaaropgave van de gemeente ontvangen. In 2014 wordt ca. € 3200,- teruggevorderd. Het restant van ca. € 2400,- is omgezet in bijstand om niet. De bijstand om niet van € 2400,- betreft een nettobedrag; over dat bedrag is een loonheffing berekend van € 1380; het fiscaal loon bedraagt € 3800,-. Het gedeelte van
      € 3800,- dat in 2014 wordt omgezet in een bijstand om niet is fiscaal loon en moet worden opgegeven over het jaar 2014. Om die reden is de jaaropgave 2014 correct – aldus de Belastingdienst. Omdat het in 2014 wordt opgegeven krijg naheffingen van de Belastingdienst van ca. € 1000,- (zorgtoeslag en IB 2014). Het bedrag van € 3200,- dat wordt teruggevorderd kan niet als negatief loon worden meegenomen omdat het in 2012 niet is aangegeven.

      M.a.w. ik dien netto € 3200,- terug te betalen aan de gemeente en krijg vervolgens ook nog naheffingen van de Belastingdienst van in totaal € 1000,-. Als klap op de vuurpijl kan ik de terugvordering van € 3200,- niet als negatief inkomen opgeven in de jaren dat ik het in de vorm van een betalingsregeling aan de gemeente terugbetaal.

      Een simpel rekensommetje:
      Ontvang Bbz 01-01-12 t/m 31-06-12 = € 5700 -/- € 3200 =
      € 2500 -/- € 1000 = € 1500,-. Deze € 1500,- is dus in feite de zogenaamde “ondersteuning” die ik van de overheid heb ontvangen bij het opstarten van mijn bedrijf. € 1500 / 6 = slechts € 250 per maand.

      Achteraf gezien had ik beter een lening bij een bank kunnen nemen, want dan was ik per saldo waarschijnlijk voordeliger uit geweest…

      Het meest frustrerende is nog wel dat ik slechts 6 maanden gebruik heb gemaakt van de Bbz regeling, terwijl het voor 12 maanden was toegekend. Indien ik 12 maanden gebruik had gemaakt van de Bbz regeling dan had ik niets hoeven terug betalen. In dat geval had het de gemeente wel 2x zoveel gekost. Het is maar goed dat gemeentes geen ondernemingen zijn, want dan gingen ze allemaal binnen de kortste keren failliet…

      Wat zou je mij op basis van het bovenstaande kunnen adviseren? Ik hoor graag van je. Alvast hartelijk bedankt!

      Vriendelijke groet,

      Peter

     • Beste Peter,

      De afrekening van de Bbz en de belastingdienst lijken me correct. Ik had het in mijn eerdere reactie over een negatief loon, maar dat is natuurlijk niet aan de orde als het om leenbijstand gaat. Je kunt er verder over discussiëren in hoeverre het rechtvaardig is, maar ik kan verder weinig adviseren. Sorry.

 12. Als je in de gemeente Nijmegen woont, dan kun je proberen om bijzondere bijstand aan te vragen voor de opgelopen belastingschuld. Ik heb dit geprobeerd en het is gelukt! Ze hebben het volledige bedrag als bijzondere bijstand uitgekeerd, waardoor ik door het oog van de naald ben gegaan. Ik zou zeggen: probeer het in jouw gemeente ook.

 13. Ik zit n.a.v. BBZ indezelfde situatie. Alleen het verschil is dat ik over 2013 ter weinig BBZ uitkering heb ontvangen op mijn eigen verzoek. Na het stoppen van mijn bedrijf op 31-12-2013 had ik een groot verlies en werd door de gemeente bepaald dat ik nog recht had op het verschil, dat ik te weinig had gekregen. Ik wilde dat niet, omdat ik per 15-01-2014 een bijstandsuitkering kreeg. Echter had ik ook een bedrijfskrediet van 10000 euro bij de Gemeente waarover ook rente betaald moe(s)t worden.

  Nu hebben ze het het BBZ deel verrekend met het bedrijfskrediet (rentedragende lening) zonder mijn toestemming en medeweten. Dus mijn lening is wel verlaagd, maar zit mij niet op de nek zolang ik in de bijstand zit. Hierdoor is ook mijn inkomen over 2014 dusdanig verhoogd, dat ik 3800 aan zorg- en huurtoeslag moet terug betalen. Wederom een gevalletje !! Bezwaar ingediend bij de belastingdienst en deze loopt nog. Nu zit ik te wachten op de mondelinge behandeling. Dus alle extra info kan ik goed gebruiken. De Gemeente had in mijn optiek de BBZ niet mogen verrekenen met het bedrijfskrediet, 2 verschillende dingen. Gemeente is net een Betonnen Paal, die liever zelf veel geld uitgeeft aan verspilling……… en onzin subsidies.

  Wie heeft er nog tips of ideeen of kan mij helpen…………..????

 14. Hallo Louis,

  ook van mij dank voor dit goede artikel en de updates.
  Ik wil graag wat toevoegen vanuit mijn situatie, dit punt toont nog meer aan hoe onrechtvaardig dit is.

  Ik heb vanaf 2010 tot juli 2012 gebruik gemaakt van de BBZ regeling en door vertraging is mijn BBZ van 2010 samen met die van 2011 (beide volle jaren) pas in 2012 ‘om niet’ verklaard.
  Dit met gevolg dat ik alle toeslagen van 2012 moet terugbetalen, wat ik niet kon en kan.
  Doordat het halve jaar BBZ van 2012 is meegeteld met het inkomen van 2013 moet ik ook alle toeslagen van 2013 terugbetalen.
  Ik moet dus twee jaar toeslagen volledig terugbetalen Dat is ruim 8000 euro.
  Ik zou in zekere zin van ‘geluk’ kunnen spreken bij het feit dat de BBZ van 2010 ook pas in 2012 ‘om niet’ is verklaard, anders had ik wellicht nog meer moeten terugbetalen (toeslagen 2011) en dit is meteen het feit dat aantoont hoe krom en onrechtvaardig dit werkt.

  De instantie die de ‘om niet’ verklaring afgeeft heeft in dit geval invloed op de terug te vorderen toeslagen. Wat dat betreft zou het het voordeligst zijn om eenmalig een ‘om niet’ verklaring te verstrekken als van er meerdere jaren BBZ sprake is geweest.
  Maar ik vind het terugvorderen sowieso verkeerd in dit hele BBZ gebeuren:

  Inherent aan het recht op BBZ is een laag inkomen en het feitelijke binnenkomende geld gedurende de jaren dat iemand in de BBZ regeling zit is gelijk aan een bijstandsuitkering. Het enige verschil is dat er geen reservering vakantiegeld is in de BBZ, dus maandelijks is het ongeveer 48 euro meer dan een bijstandsuitkering maar er wordt dan ook geen vakantiegeld betaald in juni.
  Dat mensen met zo’n laag maandelijks bedrag om van rond te komen achteraf worden geconfronteerd met zulke hoge terugvorderingen is echt verkeerd en ik denk dat mijn voorbeeld, wat betreft het tijdstip van ‘om niet’ verklaren, nog extra aantoont hoe onterecht dit starre vasthouden aan het tijdstip van om niet verklaring, wat de belastingdienst doet, is.

  Een ‘om niet’ verklaring betekent dat er is gecontroleerd dat iemand inderdaad maar een laag inkomen heeft gehad en dus de BBZ niet hoeft terug te betalen en dan moet daarom ook het terugvorderen van toeslagen niet worden doorgezet.

  In mijn geval, ik gebruik ronde bedragen voor het gemak, is er bij het inkomen van 2012 ongeveer 20.000 euro meegeteld, de BBZ van 2010 en 2011 en bij het inkomen van 2013 is slechts een half jaar BBZ van 2012 meegeteld, ongeveer 6000 euro. Beide bedragen zorgen voor volledige terugvordering van de toeslagen van 2012 en 2013. Dit terwijl ik feitelijk, op de bankrekening, al die jaren maandelijks een bedrag had dat gelijk is aan een bijstandsuitkering.

  Ik vind echt dat er snel een oplossing moet komen, ik heb met zoveel instanties en kamerleden geschreven vanaf 2012. Ik zeg kwijtschelden want, nogmaals, de ‘om niet’ verklaring zegt al dat men een laag inkomen heeft gehad anders had men de BBZ moeten terugbetalen, daar moet de belastingdienst en het ministerie naar kijken en niet naar het jaartal van die verklaring maar het jaartal waar die ‘om niet’ verklaring betrekking op heeft.

  Vriendelijke groet,

  Michael

 15. Hallo Louis, dank voor je heldere artikel en ook grote dank voor de regelmatige updates. Mijn situatie is vergelijkbaar en complex. Als zzp’er in de kunsteducatie lukt het nauwelijks om mijn hoofd boven water te houden. In 2012 en 2013 Bbz ontvangen en vorig jaar helaas een deel van het jaar mijn activiteiten moeten staken en een Wwb uitkering aangevraagd. Rest van het jaar inkomsten uit eigen bedrijf. Nu krijg ik in 2015 de jaaropgaaf van de gemeente waarin het bedrag Bbz bij mijn inkomen geteld wordt. Dus: inkomsten uit mijn bedrijf, Wwb EN Bbz. Resultaat: terugbetalen van 3600 euro aan huur-/zorgtoeslag …..
  Het is droevig om te zien hoezeer allerlei wettelijke regels het heel moeilijk maken om als kleine zelfstandige een inkomen op te bouwen. In de wwb werd ik gedwongen om mijn zzp activiteiten te staken. En nu door deze bbz bedragen bij mijn inkomsten op te tellen dreigt een kleine ramp.
  Ik ga op zoek naar dat formulier waar je het over hebt en houd deze site in de gaten.
  Warme groet,
  Anita

  • Beste Anita,

   Bedankt voor je reactie en je compliment. Je bent het zoveelste slachtoffer van deze onrechtvaardige regeling. Heel jammer want het gaat om een fors bedrag. Het enige wat je nu kunt proberen is een vergoeding te krijgen via de bijzondere bijstand. Helaas gaat elke gemeente hier anders mee om en een garantie dat je die vergoeding krijgt heb je niet. Maar in sommige gevallen zijn er wel mensen mee geholpen. De staatssecretaris refereert hier ook aan in zijn laatste brief aan de Tweede Kamer.

   • Beste Louis,
    Een update in dit droevige financiele verhaal.
    Ik heb in augustus een verzoek ‘bijzonder inkomen’ ingediend en kreeg vandaag een brief waarin mijn verzoek is afgewezen.
    De reden: het bedrag ‘om niet’ is een papieren bedrag en de wet voorziet niet in de mogelijkheid om het bedrag buiten beschouwing te laten van de huursubsidie.
    Ik ga het hier niet bij laten.
    En ik hoop de anderen die hier slachtoffer van zijn ook niet.

    Laten we hopen dat er per 1 januari 2017 een oplossing is ontworpen voor dit wettelijke debacle….
    warme groet,
    Anita

    • Zelfde probleem 2012/13/14 bbz gehad nu van 2015 hhr/zorgtoeslag terug betalen 3000 euro omdat in 2016 bbz in afgegeven om niet hoe hier nu mee aan eerste afwijzing gekregen nu in hoger beroep belasting

 16. Heb hetzelfde probleem. Net aangifte gedaan. Maar doordat mijn ex-vriend in 2013 zijn bedrijf heeft moeten beëindigen is dus de Bbz over 2013 opgeteld bij de inkomsten over 2015. Kreeg ook pas de berekening en kwijtschelding over 2013 van de gemeente Nunspeet met de jaaropgaaf van 2015. Dus heeft de belastingdienst het opgeteld bij mijn Wwb uitkering van 2015.
  Ik wordt dubbel gepakt. Moet waarschijnlijk niet alleen Huur-zorgtoeslag terug betalen, maar uit de berekening blijkt nu ook dat ik met de verrekening van de algemene heffingskorting ook nog eens 543 euro aan inkomsten-premie belastingen mag terug gaan betalen. Met andere woorden ik kom nu dus zwaar in de problemen. Weet niet hoe ik dit moet oplossen.

 17. Ook ik zit in deze situatie, baal als een stekker. Heel die BBZ heeft me in problemen getrokken met die terugbetalingen … Nu ben ik weer als zelfstandige begonnen zonder bbz of andere uitkering. Soms heb ik er zo’n spijt van, want bijstand loont meer dan hard werken. Maar ik verloor m’n eigen waarde, dus dacht hop schouders eronder. Helaas nog niet genoeg werk dus ook zwaar met rondkomen … en dan ook nog eens die maandelijkse aflossingen van de belasting ….. Waarom waarderen ze het niet als je vrijwillig uit de uitkering gaat? Waarom stimuleren ze het niet? Nee! Zoek hef maar uit en alle voordelen worden je in een klap ontnomen (zoals kwijtschelding en collectieve ziektekostenverzekering) Groetjes, soms een wanhopige alleenstaande moeder van een meisje van 12

 18. Beste Louis en anderen,
  Allereerst veel dank voor het delen van jullie informatie en verhalen!
  Ik vraag me af, zou er niet een andere manier zijn? Ik ben absoluut niet gezegend met enige juridische kennis, maar msischien weet Louis of dit zou kunnen:

  Ik vond hier deze informatie: http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html
  Over eventuele fouten herstellen nadat je al een aanslag hebt gehad.
  Zelfs als die al definitief is, kun je (volgens die website) nog in beroep gaan.
  Quote:
  “Ook als u heel duidelijk bepaalde aftrekposten bent vergeten, kunt u na de definitieve aanslag en de periode van beroep daarbij, een verzoek doen om de aanslag alsnog ambtshalve bij te stellen. U hebt daar vijf jaar de tijd toe, maar dit vereist wel, dat u uw nieuwe aftrekposten heel goed kunt motiveren. De belastingdienst is overigens niet verplicht om uw verzoek op zo’n late termijn nog te honoreren. Maar niet geschoten, is altijd mis. Doen dus.”

  Voorbeeldje in mijn geval: in 2015 is de Bbz om-niet van 2014 opgeteld bij mijn inkomen.
  Zou ik de belastingdienst, op basis van de nieuwe feiten (namelijk de jaaropgaaf, waarop duidelijk de Bbz om-niet apart op is aangegeven) kunnen vragen om herziening van de aanslag van 2014?

  Of hebben mensen dat al geprobeerd, en heb ik daarover heen gelezen?
  Groet, Hannah

  • Beste Hannah,

   Wat jij voorstelt zal waarschijnlijk niets opleveren. Het gaat er niet om dat er aftrekposten vergeten zijn of het inkomen niet goed berekend is. De omzetting van de leenbijstand in bijstand om niet wordt op het moment dat dat gedaan wordt als inkomen gezien. Bij jou dus in 2015. Dat het dan meegeteld wordt in de aangifte, kan wettelijk niet anders. Zo heeft de Hoge Raad op 18 december 2015 geoordeeld.
   In de reacties wordt hier ook op gewezen in, bijvoorbeeld in de bijdragen van Mariska en Bas. In beroep gaan bij de Belastingdienst leverde in hun geval niets op.
   Gelukkig is er nog Chantal met haar beroep dat door de rechtbank wel geaccepteerd is. Je zou met verwijzing naar die uitspraak wel bezwaar kunnen aantekenen bij de belastingdienst tegen de aanslagen en beschikkingen. Niet dat zij het bezwaar zal erkennen. De belastingdienst is namelijk in het geval van Chantal in hoger beroep gegaan en de vraag is hoe dat gaat aflopen. Maar als Chantal ook in hoger beroep (en daarna waarschijnlijk in cassatie bij de Hoge Raad) in het gelijk wordt gesteld, kun jij alsnog verhaal halen. Je weet namelijk maar nooit of na een positieve afloop van de zaak van Chantal, de regeling ook met terugwerkende kracht gaat gelden voor anderen in dezelfde situatie. Maar als jij al eerder beroep hebt aangetekend, dan kun je toch gebruik maken van die uitspraken.

 19. Hallo Allemaal,

  Laat mij ten eerste vermelden dat ik heel blij ben met dit heldere overzicht met betrekking tot de verschillen BBZ regeling en de belastingdienst en de daardoor ontstane misverstanden tussen de belastingdienst en degene die gebruik hebben gemaakt van de BBZ regeling wat leidt tot het terug betalen van toeslagen. Het is fijn ook al zijn de omstandigheden niet prettig te weten dat velen met mij in hetzelfde schuitje zitten; namelijk het terug betalen van toeslagen na gebruik te hebben gemaakt van de BBZ.

  Ik kan met mijn verhaal mij aansluiten bij de vele reacties van mensen die gereageerd hebben op dit artikel. Ik zal dan ook mijn hele verhaal achterwegen laten van mijn pogingen om de belastingdienst mij tegemoet te laten komen in het ontstane meningsverschil met betrekking tot het in mijn geval, terug betalen van huursubsidie. Al mijn bezwaarschriften en verzoek tot ambtshalve vermindering op mijn belastbaar inkomen zijn afgewezen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een bezoek aan de rechtbank Haarlem om de verschillen tussen mij en de belastingdienst te laten toesten.

  Op 15 oktober 2015 ben ik voor de rechtbank verschenen en deze heeft mij bij haar uitspraak in mijn gelijk gesteld. Het document bevat velen feiten waarvan ik er 1 kan delen met jullie in het openbaar.

  Ik citeer: ” De rechtbank komt tot de conclusie dat verweerder het bedrag van de uitkering om niet ten bedrage van ****euro ten onrechte tot het belastbaar inkomen heeft gerekend. Dit betekent dat de aanslag moet worden verminderd tot een berekend naar een belastbaar inkomen van **** euro. De te verrekenen loonheffing dient te worden vermindered met **** euro.

  Beslissing
  De rechtbank:
  – verklaart het beroep gegrond;
  – vermindert de belastingaanslag tot een berekend naar een belastbaar inkomen van **** euro;
  – draagt verweerder op het betaalde griffierecht van **euro aan eiseres te vergoeden.

  Uiteraard was ik tevreden met de uitspraak van de rechtbank Haarlem. Helaas is de belastingdienst in hoger beroep gegaan en zal ik wederom voor de rechtbank moeten verschijnen om de verschillen tussen mij en de belastingdienst aan te kaarten.

  Ik wacht de oproep van de rechtbank Amsterdam nog af. Graag wil ik jullie allen laten weten dat ik door zal gaan voor mijn recht op een vermindert belastbaar inkomen, daar ik van mening ben dat de belastingdient mij ten onrechte heeft belast na gebruik te hebben gemaakt van de BBZ regeling.

  In mijn verweer tegen het hoger beroep van de belastingdienst zal ik ook gebruik maken van dit artikel en de situaties omschreven van mensen die zich openlijk hebben geuit met betrekking tot de onaangename situaties die zijn ontstaan na gebruik BBZ regeling aankaarten. Ik dank jullie voor inzicht en het delen van een gelijkwaardig probleem waarvan ik van mening ben dat de rechtbank Amsterdam er ook uiterst deskundig naar zal gaan kijken. Wish me Luck…de uitspraak van de rechter in Haarlem en hopelijk ook Amsterdam zal voor velen meer mogelijkheden gaan bieden om de verschillen die ontstaan BBZ / belastingdienst te
  versoepelen. Hoe meer mensen dit probleem bij rechters voor leggen hoe beter.

  Hartelijke Groet & Succes
  Chantal uit Haarlem

  • Beste Chantal,

   Dat is mooi nieuws. Ik ben benieuwd hoe het Gerechtshof hier mee om zal gaan. Temeer omdat er de uitspraak ligt van de Hoge Raad waarin het gelijk van de Belastingdienst wordt bevestigd. Maar ik hoop dat het Gerechtshof in Amsterdam hierover een ander oordeel gaat vormen, minder formeel en meer moreel.

   Ik zag vandaag ook dat er gisteren 12 februari 2016 een kamervraag is gesteld door Linda Voortman en Rik Grashoff getiteld ‘Het oplossen van de problematiek rondom het zogenaamde ‘papieren inkomen’ (kv-681210). De ruwe tekst van de vraag is als pdf te downloaden.

   Terecht vragen zij aan de staatssecretaris hoe het er voor staat met de structurele oplossing voor dit probleem en wanneer hij denkt de oplossing aan de Kamer te kunnen presenteren. En terecht vragen ze nogmaals naar zijn bereidheid om voor deze oplossing de terugwerkende kracht te laten gelden.

   Ik ben in ieder geval benieuwd naar het antwoord, maar hoopvol na al deze tijd kan ik nauwelijks meer zijn. Maar gelukkig hebben we ook jou nog Chantal en jouw zaak. I wish you all the luck.

  • Beste Chantal,
   Ik ben benieuwd hoe het inmiddels gaat. Heb je al een oproep gehad, of is er al een uitspraak gedaan? Hopelijk dan met voor jou gunstig resultaat, maar ik heb zo het idee (omdat je niets meer postte) dat er nog geen nieuws is?
   Ik ben zelf nu in de beginfase van dit hele traject, ga net verzoeken indienen bij de Belastingdienst etc (waar ik overigens niets van verwacht, maar goed, je moet toch iets om bezwaar tegen te kunnen maken nietwaar).

   Louis, zou het een idee kunnen zijn om met een groep iets te ondernemen hiertegen? Wat zouden we kunnen doen, heb jij misschien een idee?

   Vriendelijke groet, (en succes allemaal)
   Hannah

   • Beste Hannah,

    Ik moet je teleurstellen want ideeën over hoe hier verder iets tegen te ondernemen heb ik niet. Het ligt momenteel via de Tweede Kamer weer op het bordje van de staatssecretaris. En dat is ook de enige weg die voor een structurele oplossing kan zorgen: via de politiek.
    Om daar nu een actiegroep voor op te richten lijkt me niet zinvol. De Tweede Kamer was unaniem in haar oproep om hier iets aan te doen. Wie zou je hier dan nog over moeten benaderen?
    Het wordt een ander verhaal als in september blijkt dat de staatssecretaris niet met een oplossing komt…

 20. Bedrijf beeindigd half 2014, BBZ om niet en nu dus een giga papieren inkomen over 2014.
  Toeslagen terugbetalen (3000,–) en kind krijgt 250,00 minder DUO.
  En als ik het zo lees kan ik nergens mijn heil zoeken.
  Ik heb sinds half mei 2015 een baan op minimum salaris.
  Deze bedragen kan ik dus gewoon niet ophoesten.
  Iemand nog tips welke weg ik kan bewandelen?

 21. Deze huurtoeslagwet is echt krankzinnig. Het doel van de wet is om mensen die teweinig inkomen hebben om de huur te betalen, te ondersteunen.
  En wat doen ze in de uitvoering? Ze kijken naar een papieren inkomen. En maken mensen die met de BBZ te maken hadden, kapot.
  Ik heb bezwaar ingediend over 2014 en had ook reeds de middeling gedaan. Het bezwaar is zoals bij iedereen afgewezen. Gebeld en de uitleg is: ALLE BBZ-GEVALLEN WORDEN AFGEWEZEN.
  OOK MIDDELING HEEFT GEEN INVLOED OP HET BELASTBARE INKOMEN WAAR DE ZE BIJ DE TOESLAGEN MEE REKENEN.
  Dus nu blijft over in beroep gaan. Kompleet krankzinnig. Kost griffierecht.
  De hele ambtenarij aan het werk zetten. Zelf in de stress zitten.
  Het gaat bij mij om meer dan 4000 eu. Volstrekt onrechtvaardig. Als gevolg van een papieren inkomen.
  Ik zit al 2,5 jaar op bestaansminimum.
  Verder Sociale Zaken om hulp gaan vragen.
  Dat je bij middeling veel terug kunt krijgen kun je ook wel vergeten, want er is een drempel van 500 eu. Bij mij blijft er dan 55 eu over wat ik MINDER aan inkomstenbelasting over 2014 moet betalen. Dus vergeet maar dat middeling geld oplevert om je toeslagenschuld mee terug te betalen.
  Deze BBZ-problematiek moet nu echt door de politiek in wetgeving worden opgelost.
  Di kan zo niet langer. Dit is een volstrekt onrechtvaardige wet en onjuiste toepassing van een wet. De wet moet redelijk en billijk worden uitgevoerd naar haar strekking en haar doel.

  Wie heeft ervaring of kennis van wat de rechtbank in beroep oordeelt?

 22. Allereerst wil ik u bedanken voor deze website met zeer heldere informatie. Ik heb er enorm veel aan gehad om de alles hierover te begrijpen. Helaas…ik zit in een zelfde situatie en moet 3400 euro (!) aan toeslagen terug gaan betalen over 2012. Maar zonder die toeslagen had ik in 2012 nooit kunnen rondkomen! Door omstandigheden had ik in 2011 een BBZ uitkering nodig. In 2012 vond ik een baantje waarmee ik mijn hoofd boven water kon houden maar nog wel toeslagen nodig had. In september werd de leenbijstand ‘om niet’ vastgesteld en het wordt dus nu bij mijn loon van 2012 opgeteld. Ik snap dat in zekere zin wel, administratief gezien, maar dat ik dan ALLE toeslagen over dat jaar moet terugbetalen vind ik uiteraard zeer onterecht en ik heb me echt afgevraagd waar het goed voor is geweest dat ik mezelf heb teruggevochten uit een zeer moeilijke periode.
  Ik hoop dat er een manier is om dit niet te hoeven betalen. Verder zit ik met de volgende vragen:
  – de toeslagen over 2012 zijn in mijn geval nog niet definitief vastgesteld; dat gebeurt over ongeveer twee weken. Kan ik alvast bezwaar maken? Of is er iets waarmee ik kan voorkomen dat het wordt vastgesteld?
  – Wellicht is middeling nog een optie? Ik heb geen idee wanneer ik dat aan moet vragen; voor of na het indienen van bezwaar?
  – Klopt het dat er inmiddels is besloten dat er vanaf 2013 geen toeslagen meer terugbetaald hoeven te worden? Ik had dat ergens gehoord. Dat is dan zuur, want bij mij is het in sept 2012 om niet vastgesteld.
  Ik blijf regelmatig op uw website kijken. Dank voor alles tot nu toe.
  Groet, Monique Rosa
  .

  • Beste Monique,

   Bedankt voor je reactie. Je bent helaas ook een van de slachtoffers van deze onrechtvaardige situatie. En voor een fors bedrag. Helaas heb ik weinig positief nieuws voor je zoals zal blijken uit de antwoorden op je vragen hieronder.

   • Ik vrees dat bezwaar maken tegen de definitieve beschikkingen van de toeslagen weinig zin heeft. Wij hebben het geprobeerd voor de huurtoeslag, anderen ook voor de andere toeslagen, maar zonder succes. De regels laten het niet toe. Ik zou ook niet weten hoe je een vaststelling moet voorkomen.
   • Middeling is zeker een optie, maar zoals ik hiervoor al heb opgemerkt, het bedrag dat je daardoor krijgt, weegt bijna nooit op tegen wat je moet terug betalen. Middeling kan pas nadat de definitieve aanslagen zijn vastgesteld over de drie jaren waarover je wilt middelen. Om te kijken welke jaren het gunstigst zijn om te middelen, mag je middeling aanvragen tot drie jaar na de definitieve aanslag van het laatste jaar. Mijn ervaring is dat je vrij snel na de aanvraag (zo’n twee maanden) een beschikking krijgt én het geld.
   • Het klopt zeker niet dat er vanaf 2013 geen toeslagen meer terug betaald hoeven te worden. Was het maar waar. De vraag is zelfs of als er een regeling komt waardoor er niet meer terug betaald hoeft te worden, of dat dan met terugwerkende kracht zal zijn (zie de brief van de staatssecretaris).

   Dan blijft over wat in sommige gevallen succes heeft gehad en dat is een beroep op de Bijzonder Bijstand. Deze is er niet alleen voor mensen die in de bijstand zitten, maar “voor iedereen met een laag inkomen die door bijzondere omstandigheden kosten maakt die hij/zij zelf niet kan betalen”.
   Ik weet niet hoe het momenteel precies met je inkomen is gesteld, maar ik zou het zeker proberen. Een garantie heb je dus niet, want elke gemeente hier weer anders mee om.
   Ik wens je in ieder geval veel succes en anders veel sterkte. Zodra er meer nieuws is, hoop ik dat hier te melden.

 23. De Bbz veroorzaakt een belastingzooitje. Als leek is het een hele opgave om de belastingaangiften goed aan te pakken omdat boekhouders er ook niet altijd alles van weten (je moet echt meedenken door op forums en sites als deze erover te lezen). In 2013 werd ik daarom helemaal verkeerd geïnformeerd over een teruggave van 2012 (je weet eigenlijk pas of je iets terugkrijgt na middeling, wat jaren zal duren).

  Middeling kan volgens mijn gemeente wel degelijk helpen als je toeslagen moet terugbetalen vanwege een Bbz-inkomen. In 2012 ontving ik gedeeltelijk Bbz. In heel 2013 Bbz en in 2014 geheel Wwb. Dus de Bbz van 2013 werd bij de Wwb van 2014 opgeteld en had ik een inkomen van ruim 30.000 Euro. Toeslagen terugbetalen dus. Mijn gemeente heeft dit voorgeschoten uit bijzondere bijstand. Mijn gemeente wist niet dat je pas kan laten middelen als je DRIE aaneengesloten definitieve belastingaanslagen hebt met daarin sterk wisselende jaarinkomens. Pas als dat kan plaatsvinden zal het duidelijk worden dat mijn jaarinkomens telkens op Wwb-niveau lagen. Het jaarinkomen voor de toeslagen zal dan ook weer worden vastgesteld. Is het dan niet logisch dat de toeslagen voor 2014 die door de gemeente (terug)betaald werden weer aan mij worden terugbetaald?

  • Beste Nicola,

   Bedankt voor je reactie. Het is bemoedigend dat jouw gemeente (welke?) jou wel tegemoet is gekomen via de Bijzondere Bijstand. Het is terecht dan ze dan wel het geld dat je mogelijk gaat ontvangen uit de middeling weer inlevert. Middeling levert echter zelden veel op. Ik heb een voorbeeldberekening middeling gemaakt voor de jaren 2012 – 2014. Ik heb voor 2012 een minimaal inkomen genomen, voor 2013 helemaal geen inkomen i.v.m. de Bbz en voor 2014 het door jou genoemde bedrag van 30.000 euro. Middeling levert dan bijna 600 euro op. Dat is vaak niet voldoende om wat je moet terugbetalen aan zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget te compenseren.
   Nu is dit slechts een voorbeeld, maar veel hoger wordt het te ontvangen bedrag via middeling niet snel. Eerder (veel) lager zoals bij mijn cliënt.

 24. Hier eenzelfde casus probleem van een cliënt.
  Inmiddels heeft de staatssecretaris Wiebes (15-07-2015) zijn reactie gegeven…..
  En daar schieten we weer wat mee op..

  https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/bijlage/Reactie%20van%20Staatssecretaris%20van%20Financi%C3%ABn%2013%20juli%202015.pdf

  In mijn geval is cliënt het gesprek aangegaan met de gemeente inzake de zorgtoeslag en kindsgebondenbudget. Deze zijn geheel vergoed als bijzondere bijstand door de gemeente.
  Wellicht kunnen zij ook inspringen inzake de huurtoeslag, deze is buiten de gesprekken gehouden gezien wij ervan uit gingen dat dit onder de bijzondere situaties zou vallen.

 25. Bedankt voor deze uitgebreide informatie. Ik zit met hetzelfde probleem!
  Ik heb net een naheffing over de huurtoeslag ontvangen en sta dus nog aan het begin van de bezwaarfase.
  Ik vraag me af of de belastingdienst op de hoogte is van het feit dat Financiën heeft toegezegd dat de kwijtschelding van de lening buiten het inkomen kan blijven voor de bepaling van de huurtoeslag. Zou het niet helpen bij het bezwaarschrift de mededeling toe te voegen die hier over op de website van de ombudsman is geplaatst?
  Zou bijzondere bijstand geen alternatief traject kunnen zijn? Hebben jullie dat overwogen en zo nee waarom niet?
  Ik zal je website blijven volgen en ook onze ervaringen met je delen.

  • Beste Irene,

   Bedankt voor je bijdrage en voor het feit dat je ons hier op de hoogte wilt houden. Wat betreft je vragen, hier mijn persoonlijke mening:

   • De toezegging door de minister die in eerste instantie in 2013 gemeld werd door de Nationale Ombudsman was wel correct, maar naar wat ik begrepen heb uit mondeling contact met de Nationale Ombudsman, gold deze slechts voor een heel beperkte categorie. Ik weet overigens niet welke categorie. Maar zoals het dus in dat artikel staat, dat klopt niet helemaal.
   • Via de Bijzondere Bijstand kun je in principe in aanmerking komen voor een woonkostentoeslag (lijst van de gemeente Boxtel). Alleen wordt deze op dezelfde manier berekend als de huurtoeslag. Dat zal dus niet helpen. Maar het valt natuurlijk altijd te proberen. Elke gemeente heeft namelijk ook zijn eigen vrijheid in het omgaan met de Bijzondere Bijstand.
   • Waar ik op gehoopt heb is gelukt!! Na het krijgen van de naheffing huur- en zorgtoeslag heb ik eerst nog kwijtschelding gevraagd bij de belastingdienst. Dit is niet gehonoreerd.
    De allerlaatste optie was bijzondere bijstand aan te vragen, RSD Zeist in dit geval, en hopen op positieve uitslag.
    Deze heb ik dus gekregen! De bijzondere bijstand heeft mijn hele schuld, ruim 4000 euro, overgenomen.
    Dus iedereen die net als ik in problemen is gekomen door die idiote regeling van de Bbz ga naar je gemeente en doe een beroep op de bijzondere bijstand. Dit zal niet voor iedere gemeente gelden heb ik inmiddels begrepen maar het is dus echt de moeite waard het te proberen!!!

    • Dat is mooi Irene. Het lijkt op dit moment wel de aangewezen weg om via de Bijzondere Bijstand gecompenseerd te worden. Maar helaas heb je gelijk, elke gemeente gaat er weer anders mee om. Om mensen in gemeentes die moeilijk doen te helpen, hoop ik dat zoveel mogelijk mensen waarbij het wel gelukt is, dat hier te melden. Liefst met vermelding van de gemeente, zodat daar ook naar verwezen kan worden.

 26. Helaas is ook mijn verzoek bijzondere situatie huurtoeslag afgewezen. Wat een teleurstelling! Ik zal voor de duidelijkheid de brief uittypen:

  “Op [datum] hebben wij uw verzoek ontvangen om bij de berekening huurtoeslag 2014 rekening te houden met bijzonder inkomen. Wij wijzen uw verzoek af. Hieronder leg ik uit waarom.

  Toelichting
  Wij laten een deel van het inkomen alleen buiten beschouwing als het om een van de volgende inkomsten gaat:
  – een afkoopsom van een ouderdoms- en of nabestaandenpensioen.
  – een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren.
  – een wezenuitkering die aan iemand anders dan de wettelijke vertegenwoordiger is betaald.
  – een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten.
  – een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering in verband met kosten voor oppas en verzorging.

  Het deel van uw inkomen dat u in uw verzoek noemt, valt niet onder deze inkomsten.

  In uw situatie zit in het inkomensjaar 2014 een inkomensbestanddeel verwerkt dat een ander jaar betreft. Deze betaling is op de jaaropgaaf van 2014 terechtgekomen maar dit geld hebt u in een voorgaand jaar ontvangen. Deze betaling heeft uw draagkracht in 2014 niet verhoogd. Het betreft inkomsten op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) die u in een voorgaand jaar hebt ontvangen in de vorm van een lening en die in 2014 is omgezet in een bedrag om niet. De Algemene wet inkomensafhankelijke regeling, de Wet op de huurtoeslag en het Besluit op de huurtoeslag voorzien niet in de mogelijkheid om een inkomen zonder draagkrachtverhoging, ook wel ‘papieren inkomen’ genoemd, voor de bepaling van de huurtoeslag buiten beschouwing te laten.”

  Ik heb na ontvangst van deze afwijzing direct de Belastingtelefoon gebeld. Ik kreeg een star mens aan de telefoon die zich verschool achter dat “dit nu eenmaal de wet is” en dat ze die niet kan veranderen. Zeer frustrerend.

  Is het überhaupt wel iemand gelukt om het probleem op deze manier op te lossen? Waar staat eigenlijk dat het zo zou kunnen lukken?

 27. Beste Louis,

  Ik moet inderdaad ook bekennen dat ik de vertaalslag van Staatsblad 677, Toelichting 9 (pagina 8) naar de conclusie van de Ombudsman ook niet helemaal precies kan volgen. Het meest vigerend lijkt nog wel de tekst waarin verwezen wordt naar de jurisprudentie van de Hoge Raad:
  “Dit is gedaan, omdat er blijkens de jurisprudentie (Hoge Raad op 7 oktober 2005, nr. 39687, LJN: AQ7159; Rechtbank ’s-Gravenhage, AWB 07/506 en AWB 07/507, LJN: BG8919) de omzetting van een door de gemeente verstrekte lening in een bedrag om niet, niet is aan te merken als een periodieke uitkering”.

  Volgens de regels waaraan je moet voldoen om bij te kunnen worden gestaan door de Ombudsman, die ik vond, heb ik eerst een schrijven gericht aan het college van B & W van gemeente waaronder de uitvoering van BBZ regeling valt. Deze heb ik gevraagd als verantwoordelijk orgaan om te bemiddelen tussen mij en de Belastingdienst en afhankelijk van dat resultaat stel ik hun ook nog aansprakelijk voor de verliezen. Want zij hadden mij van tevoren moeten informeren over de onvermijdelijke gevolgen op de huur- en zorgtoeslag. Redelijkerwijs zouden zij op de hoogte moeten zijn van de gevolgen. Niets bleek daaruit in de opgestelde voorwaarden.
  Tevens heb ik nieuwe schrijvens gericht aan de Belastingdiensten Inkomsten/|Toeslagen.
  Wordt vervolgd.

 28. Beste Louis,
  Dank je voor het publiceren van dit artikel waarin tevens een voorbeeldsituatie uit je werk. Het zou schrijnend zijn als terugbetaling van de zorgtoeslag niet net als de huurtoeslag zou kunnen worden voorkomen. Het Besluit van 20 december 2012 zou hier tevens in moeten voorzien. Wanneer het aan de uitvoering van het besluit schort en het inkomen op papier toch voor de zorgtoeslag als inkomen wordt gezien, wie zou dat dan moeten rechttrekken? De ombudsman, de rechter?
  Een algemene vraag: Hoe zou de Belastingdienst het besluit nu behandelen? Ik bedoel, de bedragen op de jaaropgave voor de inkomstenbelasting toch nog overhevelen naar voorgaande jaren? Over de uitvoering zijn dus wel wat vragen.
  Ik heb van de Belastingdienst zojuist een afwijzing van mijn bezwaar op terugbetaling van huurtoeslag en zorgtoeslag over 2013 ontvangen. Had alles er helder uiteengezet. Ik was hiervoor echter nog niet op de hoogte van het vigerende besluit. De Belastingdienst kennelijk ook niet. Maanden op een antwoord gewacht. Ze verschuilen zich nu nog achter de oude regels. Er rest voor hun alleen nog de rechtbank. Vreemd. Zou een simpel formulier hier ineens verandering in brengen? Bovendien weet ik naast mijn eigen gegevens niet zo goed waar ik de BBZ situatie erin kwijt kan. Ik denk dat het formulier “Verzoek
  Bijzonder vermogen toeslagen” op http://www-t.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/toeslagen/formulier_verzoek_bijzonder_vermogen_toeslagen dan nog eerder geschikt is, daar hun je ten minste nog het van toepassing zijnde jaar invullen. Plus het lijkt geschikt te zijn voor beide toeslagen.

  • Beste Bas,

   Bedankt voor je reactie. Heel spijtig dat je een afwijzing op je verzoek hebt gekregen bij de Belastingdienst. Nu weet ik niet aan wie je je verzoek gericht hebt, want dat kan uitmaken. De belastingdienst bestaat uit gescheiden diensten.

   Naar mijn inschatting heeft het ministerie er voor gekozen om deze regeling voor de huurtoeslag en de leenbijstand niet te regelen via de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen het verzamelinkomen wordt niet aangepast. Dat zou misschien te veel afwijken van de standaardregel. Nee, men heeft er blijkbaar voor gekozen om dit te regelen via de huurtoeslag. De diensten Toeslagen en Inkomstenbelastingen zijn gescheiden afdelingen. Dus tot welke afdeling heb je je gericht met je verzoek? Misschien moet je opnieuw een verzoek indienen via het genoemde formulier ‘Verzoek Bijzondere situatie inkomen’?

   Wat betreft jouw voorstel om het formulier ‘Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen’ te gebruiken voor het verzoek om met het ‘papieren inkomen’ rekening te houden, dat begrijp ik niet. Het gaat namelijk niet om vermogen maar om inkomen. Het argument dat je in dat formulier het jaar kunt invullen, lijkt mij ook niet steekhoudend. Je kunt in het formulier ‘Verzoek Bijzondere situatie huurtoeslag’ bij de omschrijving van het inkomen bij vraag 7 opgeven om welk jaar het gaat. Dat zou afdoende moeten zijn.

   En ja, ik ben het met je eens dat het triest is dat er voor de zorgtoeslag niets is geregeld. Maar blijkbaar was dat voor de Nationale Ombudsman geen issue. Meestal gaat het bij de huurtoeslag ook wel om de grotere bedragen.

   • Beste Louis,
    Ik was vanaf 20 oktober 2014 tot en met 10 maart 2014 met Belastingdienst/Toeslagen in correspondentie. Dat wil zeggen, het koste ze maar liefst 5 maanden om een bijna standaardbrief terug te sturen met het verschuilen achter de bekende regeltjes, het toetsinkomen wat te hoog is, etc.
    Vandaag nog maar weer ’s rond gebeld met allerlei Belastingtelefoon mensen. Je krijgt van allerlei lui aan de lijn, de ene helpt vrijwel niet en zaait nog meer onduidelijkheid, de ander is vriendelijk en behulpzaam.
    Toeslagen weet van niets wat betreft de veranderingen. Ze noemden wel een lijstje uitzonderingen op maar de BBZ regeling zat er niet tussen. Opnieuw naar de Inkomstenbelasting verwezen en daar maar met mijn nieuwe bevindingen over Staatsblad 677 aan de bel getrokken. Verschillende mensen gesproken. De informatie was eenduidig, ik moest weer gaan schrijven en gezien het verlopen zijn van de bezwaartermijn een verzoek tot ambsthalve vermindering ingediend bij het lokale Belastingkantoor.
    Overigens is de zorgtoeslag een flinke slok op de borrel, het gaat bij mij om ruim 1000 euro. Als je dat niet hebt dat levert dat een nare kater op.
    Maar zien hoe dit gaat. Maak me er inmiddels wel flinke zorgen over en slaap er slecht van. Spijt dat ik ooit met de BBZ regeling in zee ging.

    • Beste Bas,

     Een bedrag van 1.000 euro terug moeten betalen aan zorgtoeslag is flink. Ik begrijp dat je er slapeloze nachten van hebt.

     Helaas heb ik ook niet altijd goede ervaringen met de belastingdienst. De behulpzaamheid en de kwaliteit van de informatie laten vaak te wensen over. Zo ook in dit geval dus.

     Maar ik denk dat je inderdaad het beste opnieuw een verzoek kunt indienen. Je zou eventueel ook het formulier ‘Verzoek bijzondere situatie inkomen’ kunnen gebruiken voor de huurtoeslag. De zorgtoeslag zul je anders moeten aanpakken.

     Mocht je verzoek toch afgewezen worden, dan raad ik je aan jouw geval voor te leggen aan de Nationale Ombudsman. Zij geven per slot van rekening aan dat er een oplossing is. En als die er toch niet blijkt te zijn, dan kunnen zij er verder mee aan de slag. Ik zelf zal die weg zeker ook gaan als we een afwijzing krijgen.

     Overigens, Staatsblad nr. 677 uit 2012 gaat wel over de Bbz, maar ik lees er niets in over de schenking van de renteloze lening en de toeslagen. Jij wel?

 29. In mijn geval moet ik nu 700 euro belasting betalen. Terwijl als ik het BBZ aandeel niet mee zou rekenen, ik 1000 euro terug zou krijgen.Dit kost mij dus 1700 euro.
  Zijn hier ook oplossingen voor?
  Ik hoor het graag!

  • Beste Miran,

   Nee, hier zijn geen oplossingen voor, tenminste als ik het goed begrijp. In de aangifte inkomstenbelastingen moet je opgeven wat op de jaaropgave staat.
   De enige mogelijkheid die je dan nog open staat is de in het artikel genoemde middeling. Maar zoals gezegd, het resultaat daarvan valt vaak tegen.

 30. Hartstikke bedankt voor dit heldere artikel! Het komt als geroepen, want ik bevind mij momenteel in deze situatie. Gelukkig had ik zelf het formulier bijzondere huurtoeslag al op de site van de Belastingdienst ontdekt, en het is dan ook fijn om te lezen dat het daadwerkelijk voor dit doel kan worden ingezet.

  Een opmerking: op de site van de Belastingdienst staat juist dat je voor de definitieve beschikking het formulier moet insturen. Na de definitieve beschikking kun je alleen nog bezwaar maken: http://www-t.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2014/voorwaarden_2014/bijzondere_situaties/bijzonder_inkomen.

  Aangezien ik mijn huurtoeslag over 2014 waarschijnlijk moet terugbetalen, zou ik het formulier dus nu al kunnen insturen. Of begrijp ik dit verkeerd?

  • Beste Mariska,

   Bedankt voor je reactie en compliment. Maar je hebt helemaal gelijk wat betreft het indienen van het Verzoek Bijzondere situatie huurtoeslag. Je kunt dat elk moment doen, maar meestal zal dat na afloop van het jaar zijn, maar wel nog (ruim) voordat de definitieve beschikking is vastgesteld. Ik vroeg me al af of het ook eerder kon, maar dat kan dus.
   In mijn geval gaat het overigens om een Verzoek ver na de beroepstermijn tegen de definitieve beschikking. Maar men verzekerde mij dat dat ook nog kon. Zeker omdat aan deze regeling zo weinig bekendheid is gegeven. We wachten overigens nog op een beslissing over het Verzoek. Zodra dat er is, zal ik de uitkomst ook melden.
   Ik heb ondertussen de tekst van het artikel aangepast. Bedankt voor de tip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*